ประกวดชื่อ วารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ประกวดชื่อวารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ให้มีความเป็นสากลเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล

ที่มา วารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เริ่มตีพิมพ์เมื่อ 1 พฤษภาคม 2519 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อวงการศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ จากแพทย์ และบุคลากรทุกสาขาวิชา ซึ่งวารสารได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระบบมาตรฐานวารสารของประเทศไทย หรือ Thailand Journal Citation Index (TCI) ในกลุ่มที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2560 และเข้าสู่ระบบมาตรฐานวารสารของอาเซียน หรือ ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2561

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มีมติให้ปรับชื่อวารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีความเป็นสากลเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารสากลต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อประกวดชื่อวารสารวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สื่อความหมายของความเป็นสากล

กติกาการประกวด

1.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2.รางวัลในการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล เป็นเงินจานวน 3,000 บาท (สามพันบาท) พร้อมเกียรติบัตร

3. การส่งผลงาน

3.1 ผู้ส่งผลงานแต่ละคน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน โดยต้องไม่ซ้ากับชื่อวารสารที่มีระบุในฐานข้อมูลวารสารสากล

3.2 ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีความหมายที่เป็นสากล กล่าวคือ ไม่ระบุชื่อประเทศ หรือภูมิภาค และสื่อความที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ หรือ วัตถุประสงค์ของวารสาร สามารถนาเสนอได้โดยไม่จากัดรูปแบบ

3.3 การจัดส่งผลงาน

3.3.1. จัดส่งทางไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) ที่ รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

3.3.2. ส่งทาง email ที่ thaijournalurology@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง ?ประกวดชื่อวารสารสมาคม ฯ?

4. กาหนดส่งผลงาน

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ทางเว็บไซต์สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (http://tuanet.org)

5.การตัดสินของคณะกรรมการ

5.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากในกรณีมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทุกผลงานต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกเองโดยสิ้นเชิง และหากเป็นชิ้นงานที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนและขอคืนเงินรางวัล โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถฟ้องร้องได้ทุกกรณี

5.2 คณะกรรมการจะตัดสินและคัดเลือกผลงานจากเกณฑ์ ดังนี้
– มีความเป็นสากล
– สื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ หรือ วัตถุประสงค์ของวารสาร

5.3 หากไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผลงานใดได้รับรางวัล และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

5.4 ผลงานที่ชนะการประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ