Thai Continence Society (ThCS)

ปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิต แต่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากผู้ที่ประสบปัญหานี้จะต้องเผชิญ กับความทุกข์ทรมาน ขาดคุณภาพชีวิต ไม่สามารถ ประกอบภารกิจ หรือเข้าสังคมได้

ในปัจจุบัน การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลั้นปัสสาวะพัฒนาไปมาก มีวิธีการรักษา การผ่าตัด และมีการพัฒนายาต่าง ๆ มากมาย ทำให้ผู้ประสบปัญหานี้มีชีวิตที่ดีขึ้น

จึงได้มีศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความสนใจ และได้ทุ่มเทเวลา ความรู้ความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ จนกระทั่งได้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมขึ้น ในนามของ “ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

https://www.tcsthailand.org/