คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

นพ.สุพจน์ รัชชานนท์    ประธานอนุกรรมการ
นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย    อนุกรรมการ
นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด    อนุกรรมการ
นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ    อนุกรรมการ
นพ.ปภาภัค ณ สงขลา    อนุกรรมการ
พญ.ภัทรานุช นพกุลสถิต    อนุกรรมการ
นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ    อนุกรรมการ
พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช    อนุกรรมการ
นพ.สนธิเดช ศิวิไลกุล    อนุกรรมการ
นพ.ตรี หาญประเสริฐพงษ์    อนุกรรมการ
นพ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ์   อนุกรรมการและเลขานุการ

close-up-doctor