คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

นพ.สุพจน์ รัชชานนท์? ? ประธานอนุกรรมการ
นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย? ? อนุกรรมการ
นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด? ? อนุกรรมการ
นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ? ? อนุกรรมการ
นพ.ปภาภัค ณ สงขลา? ? อนุกรรมการ
พญ.ภัทรานุช นพกุลสถิต? ? อนุกรรมการ
นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ? ? อนุกรรมการ
พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช? ? อนุกรรมการ
นพ.สนธิเดช ศิวิไลกุล? ? อนุกรรมการ
นพ.ตรี หาญประเสริฐพงษ์? ? อนุกรรมการ
นพ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ์? ?อนุกรรมการและเลขานุการ

close-up-doctor