คณะอนุกรรมการวารสารและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการวารสารและสารสนเทศ

พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ประธานอนุกรรมการ
นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ อนุกรรมการ
นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา อนุกรรมการ
พญ.อุมาพร นวลไธสง อนุกรรมการ
นพ.สาธิต ศิริบุญฤทธิ์ อนุกรรมการ
พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ อนุกรรมการ
นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ อนุกรรมการ
นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ อนุกรรมการ
นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์ อนุกรรมการ
นพ.ธนัญญ์ เพชรานันท์ อนุกรรมการ
นพ.ภัทร์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ อนุกรรมการ
นพ.พิษณุ มหาวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

close-up-doctor

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ