หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรเทคนิคที่ใช้เครื่องสลายนิ่ว
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ