เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม
“โครงการความรู้สู่ประชาชน”

โครงการความรู้สู่ประชาชน : ข้อมูลการขอเสนอโครงการความรู้สู่ประชาชน

สมาชิกสมาคมฯ สามารถให้ความรู้สู่ประชาชนได้ในโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยทางสมาคมฯ จะมีการจัดวิทยากรจากส่วนกลาง จำนวน 1 ท่านเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิทยาการ และความก้าวหน้าทางการแพทย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ และนําความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน โดยกำหนดโครงการบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน จำนวน 8 ครั้ง / 1 ปี และทางสมาคมฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก สําหรับวิทยากรที่เข้าร่วมบรรยาย

หากสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะขอสนับสนุนการจัดโครงการความรู้สู่ประชาชน กรุณากรอกรายละเอียดผ่าน QR Code ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2566