การประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 33)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2565
ณ ห้อง Napalai B-C
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
ในรูปแบบ HYBRID ON-SITE or ON-LINE