คณะกรรมการบริหาร

นพ. วชิร คชการ
นายกสมาคมฯ

นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ

นพ. วรพจน์ ชุณหคล้าย
อุปนายกสมาคมฯ

นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย
เลขาธิการ

นพ. เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์
นายทะเบียน

นพ. พิษณุ มหาวงศ์
ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

นพ. จุลินทร์ โอภานุรักษ์
เหรัญญิก

นพ. ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

พญ. มณฑิรา ตัณฑนุช
ประธานวารสารและสารสนเทศ

นพ. สุพจน์ รัชชานนท์
ประธานการศึกษาและวิจัย

นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด
กรรมการกลาง

นพ. สุนัย ลีวันแสงทอง
กรรมการกลาง

นพ. ศุภณ ศรีพลากิจ
กรรมการกลาง

นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล
กรรมการกลาง

นพ. กวิรัช ตันติวงษ์
กรรมการกลาง