ของการประเมินอาการของผู้ป่วยชายไทยที่วินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต(Benign prostatic hyperplasia, BPH) และมีอาการปัสสาวะลำบาก (Lower urinary tract symptom,LUTS)

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ ของการประเมินอาการของผู้ป่วยชายไทยที่วินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต(Benign prostatic hyperplasia, BPH) และมีอาการปัสสาวะลำบาก (Lower urinary tract symptom,LUTS) ด้วยแบบสอบถามชนิดรูปภาพแบบดัดแปลง (Modified visual prostate symptom score,mVPSS), ด้วยแบบสอบถามชนิดรูปภาพ (Visual prostate symptom score,VPSS) และด้วยแบบสอบถามมาตรฐานเดิม (International prostate symptom score,IPSS)
การศึกษานี้ได้รวบรวมผู้ป่วยชายไทย ณ รพ.นครปฐม จำนวน 110 คนที่ได้รับการวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต (BPH) และมีอาการปัสสาวะลำบาก(LUTS) ตั้งแต่ 1 มี.ค.- 31 ก.ค. 2019 และได้แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรก จะได้ทำแบบสอบถามมาตรฐานเดิม (IPSS) และแบบสอบถามชนิดรูปภาพแบบดัดแปลง (mVPSS) ส่วนกลุ่มที่สอง จะได้ทำแบบสอบถามมาตรฐานเดิม (IPSS) และแบบสอบถามชนิดรูปภาพ (VPSS)


ผลการศึกษา พบว่า การใช้แบบสอบถามชนิดรูปภาพแบบดัดแปลง (mVPSS) และ แบบสอบถามชนิดรูปภาพ (VPSS) มีความสัมพันธ์กับ การใช้แบบสอบถามมาตรฐาน (IPSS) ทั้งคะแนนรวม และข้อมูลแยกในแต่ละข้อ คือ ข้อคุณภาพชีวิต (Quality of life) ,ระดับความรุนแรงของอาการขณะปัสสาวะ (Voiding symptom score) ,ระดับความรุนแรงของอาการขณะไม่ปัสสาสวะ (Storage symptom score) ,ระดับความบ่อยของปัสสาวะ (Frequency score) ,และระดับความบ่อยของการปัสสาวะกลางคืน (Nocturia score) และนอกจากนี้ยังพบว่า การทำแบบสอบถามใน 2 แบบแรกนั้น (mVPSS,VPSS) สามารถทำได้ง่ายและใช้เวลาน้อยกว่า การทำแบบสอบถามมาตรฐาน (IPSS) นอกเหนือกว่านี้ ผู้ป่วยได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มที่ได้รับการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่ามัธยมศึกษา (high-educated) และกลุ่มที่ได้รับการศึกษาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าประถมศึกษา(low-educated) จากการศึกษาพบว่ากลุ่มย่อยแรกนั้นสามารถทำแบบสอบถามได้ครบทั้ง 3 แบบสอบถามไม่ต่างกัน และผลลัพธ์ทั้ง 3 แบบสอบถามนั้นมีความสัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกัน กลุ่มย่อยที่สอง พบว่า แบบสอบถามมาตรฐาน (IPSS) และ แบบสอบถามชนิดรูปภาพ (VPSS)ไม่มีความสัมพันธ์กัน ในคำถามเกี่ยวกับระดับความบ่อยของการปัสสสาวะ (Frequency score) นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มย่อยส่วนใหญ่รู้สึกว่า แบบสอบถามชนิดรูปภาพแบบดัดแปลง (mVPSS) และแบบสอบถามชนิดรูปภาพ (VPSS) เข้าใจง่ายและทำได้ง่ายกว่าแบบสอบถามมาตรฐาน (IPSS)


จากงานวิจัยนี้ อาจกล่าวโดยสรุปได้คือ การใช้แบบสอบถามชนิดรูปภาพแบบดัดแปลง (mVPSS) สามารถทดแทน แบบสอบถามมาตรฐาน (IPSS) ในการประเมินอาการของผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโตและมีอาการปัสสาวะลำบากได้ เนื่องจาก สามารถเข้าใจง่าย และตอบแบบสอบถามได้รวดเร็วกว่า โดยยังคงความเที่ยงตรงของผลลัพธ์ เช่นเดียวกับแบบสอบถามมาตรฐาน (IPSS)


แปลโดย และเรียบเรียงโดย : นพ.ดลลชา วาณิชย์การ
https://he02.tci-thaijo.org/?/article/view/247834/168336

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ