งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ชนิดและองค์ประกอบของนิ่วต่างๆในระบบทางเดินปัสสาวะ ที่พบในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ.ตติยภูมิ (รพ.จุฬาลงกรณ์) การศึกษานี้เป็นการศึกษาเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ มกราคม 2015 – ธันวาคม 2018 ในผู้ป่วยโรคนิ่วในไต และท่อไต โดยมีการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย ชนิดและองค์ประกอบ ตลอดจนลักษณะของนิ่วที่ได้ทำการรักษา

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ชนิดและองค์ประกอบของนิ่วต่างๆในระบบทางเดินปัสสาวะ ที่พบในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ.ตติยภูมิ (รพ.จุฬาลงกรณ์)
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเก็บข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ มกราคม 2015 – ธันวาคม 2018 ในผู้ป่วยโรคนิ่วในไต และท่อไต โดยมีการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย ชนิดและองค์ประกอบ ตลอดจนลักษณะของนิ่วที่ได้ทำการรักษา


ผลการศึกษาพบว่า นิ่วที่นำมาวิเคราะห์ได้ทั้งหมดมี 173 เคส โดยชนิดของนิ่วที่พบมากที่สุด คือ นิ่ว calcium oxalate monohydrate (49.7%) และลำดับรองลงมาคือ นิ่ว calcium carbonate apatite (34.1%) ส่วนชนิดนิ่วที่พบเป็นลำดับที่น้อยคือ นิ่ว uric (1.7%) ,นิ่ว cystine (1.7%) ,และนิ่ว calcium phosphate เป็นนิ่วที่พบน้อยที่สุด (0.6%) จากการวิเคราะห์ชนิดของนิ่ว พบว่า ไม่พบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของนิ่ว กับลักษณะข้อมูลของผู้ป่วย แต่จากการวิเคราะห์แยกปัจจัยต่างๆออก พบว่านิ่วชนิด calcium oxalate มักพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนนิ่วที่มี phosphate เป็นองค์ประกอบร่วม มักพบในผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะมาก่อน


จากงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า นิ่วชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือ นิ่ว calcium oxalate และ นิ่ว calcium carbonate apatite โดยเพศชายเป็นความเสี่ยงของการเกิดนิ่วที่มี oxalate เป็นองค์ประกอบ ส่วนการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นความเสี่ยงของการเกิดนิ่วที่มี phosphate เป็นองค์ประกอบ

แปล และเรียบเรียงโดย: นพ.ดลลชา วาณิชย์การ
https://he02.tci-thaijo.org/?/article/view/247850/168431

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ