งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการระงับปวดจากการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายองคชาติระหว่างการฉีดยาชาแบบรอบวงเทียบกับการฉีดยาชาระงับปวดที่เส้นประสาท Dorsal penile nerve

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการระงับปวดจากการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายองคชาติระหว่างการฉีดยาชาแบบรอบวงเทียบกับการฉีดยาชาระงับปวดที่เส้นประสาท Dorsal penile nerve


การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยทั้งหมด 30 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มระงับปวดด้วยการฉีดยาชาแบบรอบวง 15 ราย และกลุ่มระงับปวดที่เส้นประสาท 15 รายโดยวิธีสุ่มจับฉลาก ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มได้รับยาชาชนิด 2% Lidocaine without Epinephrine ขนาด 0.2 ml/kg เท่ากัน โดยในผู้ป่วยกลุ่มระงับปวดที่เส้นประสาท Dorsal penile nerve ได้รับการฉีดยาชาที่ตำแหน่ง 2 และ 10 นาฬิกาบริเวณโคนองคชาติ และในผู้ป่วยกลุ่มระงับปวดด้วยการฉีดยาชาแบบรอบวง ได้รับการฉีดยาชาที่ชั้นใต้ผิวหนังรอบวงที่ตำแหน่งร่องหัวองคชาติ จากนั้นทำการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายโดยวิธี Sleeve technique เช่นเดียวกันในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม


ผลการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการฉีดยาชา ผู้ป่วยในกลุ่มระงับปวดด้วยการฉีดยาชาแบบรอบวงมีคะแนนความปวดที่สูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มระงับปวดที่เส้นประสาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (4.73 vs 3.7, p < 0.05) ในขั้นตอนการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มระงับปวดด้วยการฉีดยาชาแบบรอบวงมีคะแนนความปวดที่น้อยกว่าผู้ป่วยกลุ่มระงับปวดที่เส้นประสาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ การลงมีดกรีดหนังหุ้มปลายด้านนอก (0.47 vs 3.93, p < 0.05), การลงมีดกรีดหนังหุ้มปลายด้านใน (0.33 vs 1.47, p < 0.05), และการผ่าตัดบริเวณเส้นสองสลึง (0.33 vs 4.47, p < 0.05) โดยคะแนนความปวดของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในขั้นตอนการทำ Dorsal slit, การตัดหนังหุ้มปลายออก, การเย็บ, และความปวดหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น เมื่อพิจารณาคะแนนความปวดโดยรวมแล้วพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มระงับปวดที่เส้นประสาทมีคะแนนความปวดที่สูงกว่าผู้ป่วยในกลุ่มระงับปวดด้วยการฉีดยาชาแบบรอบวงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (1.53 vs 2.6, p < 0.05)


จากการศึกษานี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยในกลุ่มระงับปวดด้วยการฉีดยาชาแบบรอบวงปวดมากที่สุดในขณะที่ทำการฉีดยาชา แต่ในขั้นตอนการผ่าตัดขริบหนังหุ้มปลายบางขั้นตอนพบว่าปวดน้อยกว่ากลุ่มระงับปวดที่เส้นประสาท และคะแนนความปวดโดยรวมก็พบว่าต่ำกว่ากลุ่มระงับปวดที่เส้นประสาท ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะสามารถนำผลจากการศึกษานี้ไปปรับใช้ในการระงับปวดผู้ป่วยขริบหนังหุ้มปลายของตนเองได้ โดยหากนำทั้งสองวิธีมาใช้ควบคู่กันอาจสามารถระงับปวดผู้ป่วยได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

แปลและเรียบเรียงโดย นพ.พีร์ พบพาน

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/244316?fbclid=IwAR2d5THGc0qDpAhE7yNb4_lM3lNWOpx1VW1hnq4y8jPH1zqygZpF3Fs8j5s

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ