ขอเชิญร่วมประชุม การประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 9 “Updated guidelines in Uro-oncology”

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุม

การประชุมฟื้นฟูวิชาการ ครั้งที่ 9
“Updated guidelines in Uro-oncology”

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ