กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการใหญ่กิตติมศักดิ์

พญ. มณฑิรา ตัณฑนุช? ? ?มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรณาธิการใหญ่

นพ. พิษณุ มหาวงศ์? ? ?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการอำนวยการ

พญ. ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. รามาธิบดี)

อนุกรรมการบรรณาธิการ

พญ. ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. ศิริราช)

นพ. เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์? ? ?รพ. บุรีรัมย์

นพ. มนินธ์ อัศวจินตจิตร์? ? ?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. มณฑิรา ตัณฑนุช? ? ?มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ. ภัทร์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์? ? ?รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

นพ. พิษณุ มหาวงศ์? ? ?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พญ. ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. รามาธิบดี)

นพ. ธนัญญ์ เพชรานนท์? ? ?มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ. ธเนศ ไทยดำรง? ? ?รพ. ราชวิถี

นพ. ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์? ? ?มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พญ. อุมาพร นวลไธสง? ? ?มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นพ. วิทยา จิระอนันต์กุล? ? ?รพ. พระมงกุฎเกล้า

นพ. วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา? ? ?รพ. สรรพประสิทธิประสงค์

กรรมการบรรณาธิการ

นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล? ? ?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์? ? ?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. เอกรินทร์ โชติกาวณิชย์? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. ศิริราช)

นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. รามาธิบดี)

นพ. มนินธ์ อัศวจินตจิตร์? ? ?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ. มณฑิรา ตัณฑนุช? ? ?มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ. พิษณุ มหาวงศ์? ? ?มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. ศิรส จิตประไพ? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. ศิริราช)

นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. ศิริราช)

นพ. สนธิเดช ศิวิไลกุล? ? ?รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

นพ. สุนัย ลีวันแสงทอง? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. ศิริราช)

นพ. สุพจน์ รัชชานนท์? ? ?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ. ธเนศ ไทยดำรง? ? ?รพ. ราชวิถี

นพ. ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์? ? ?มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ. ศิริราช)

นพ. วรพจน์ ชุณหคล้าย? ? ?รพ. ราชวิถี

 

International Editors

Chun-Xiao Liu,?Southern Medical University,?Guangzhou, China

Faysal A. Yafi,?University of California Irvine (UCI), CA, USA

Francis S. Schneck,?University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

Ho Yee Tiong,?National University of Singapore, Singapore

John P. Gearhart,?Johns Hopkins Medical Institutions,?Baltimore, MD, USA

Koon Ho Rha,?Yonsei University Hospital, Seoul, South Korea

Laurence S. Baskin,?UCSF, San Francisco, CA, USA

Man Chi-Wai,?Tuen Mun Hospital, Hong Kong SAR, China

Maria Ercilia Zubieta,?Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina

Olivier Traxer,?University of Paris 6th, Paris, France

Paul Rusilko,?University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

Peggy Chu,?Tuen Mun Hospital, Hong Kong SAR, China

Shuji Isotani, Juntendo University,Tokyo, Japan

Steven L. Chang,?Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Sohei Takahata, Tokyo Rinkai Hospital, Tokyo, Japan

Tatum V. Tarin,?University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

Toshio Takagi,?Women’s Medical University,?Tokyo, Japan

Vincent Tse,?University of Sydney and Macquarie University,?Sydney, Australia

Yanbo Wang, First Hospital of Jilin University, Changchun, China

Yonghong Li,?Sun Yat- sen University,?Guangzhou, Guangdong, China

English Language

Joan Peagam,?Medical and Scientific English Language Consultancy,?London, UK

Pat Scott,?Chiang Mai University English Language Team,?Chiang Mai, Thailand

กรรมการที่ปรึกษา

นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์

นพ. อภิชาต กงกะนันท์

นพ. ไชยยงค์ นวลยง

นพ. ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์

นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

นพ. กฤษฎา รัตนโอฬาร

นพ. ไพบูลย์ จิตประไพ

นพ. พิชัย บุญยรัตเวช

นพ. สาธิต เรืองดิลกรัตน์

นพ. สุพจน์ วุฒิการณ์

นพ. ธนู ชูวิเชียร

นพ. ธงชัย พรรณลาภ

นพ. วีระสิงห์ เมืองมั่น

นพ. วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุทธยา

นพ. วชิร คชการ

เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ

คุณกรรณิการ์ เติ๊กทอน

คุณนริสา นาคไพรัช