TUPMC 2021 CHIANG MAI ONLINE
16-17 DEC 2021

>>รายละเอียด<<

Event2020


การประชุม Thai Continence Society(ThCS)สัญจร ครั้งที่ 4
ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

  ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล มายัง E-mail : thaiuro@gmail.com (ยกเว้นค่าลงทะเบียน)     รายละเอียด....    

Read more

Event2019

  • Download Uro Book
  • Hot Health by Urologist
  • Thai Uro in The Old Days
  • Uro Related Website

Hot Hit Health

Best Paper Awards of Insight Urology

Paper of the week of insight Urology

การรายงานผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต รวมถึงอัตราการรอดชีวิต และอัตราการรอดของไตที่ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่าย การศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต จำนวน 136 ราย ณ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่ มกราคม 2012 – กันยายน 2019

งานวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต รวมถึงอัตราการรอดชีวิต และอัตราการรอดของไตที่ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายการศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต จำนวน 136 ราย ณ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่ มกราคม 2012 - กันยายน 2019 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิต 96.8% ,96% และ...

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ