หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ.อ.ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖

Welcome to the Thai Urological
Association under the Royal Patronage

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 วัตถุประสงค์ของชมรม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาหารือกันในทางด้านวิชายูโรวิทยา

Event2020


การประชุม Thai Continence Society(ThCS)สัญจร ครั้งที่ 4
ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

  ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล มายัง E-mail : thaiuro@gmail.com (ยกเว้นค่าลงทะเบียน)     รายละเอียด....    

Read more

Event2019

  • Download Uro Book
  • Hot Health by Urologist
  • Thai Uro in The Old Days
  • Uro Related Website

Hot Hit Health

Best Paper Awards of Insight Urology

Paper of the week of insight Urology

การรายงานผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต รวมถึงอัตราการรอดชีวิต และอัตราการรอดของไตที่ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่าย การศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต จำนวน 136 ราย ณ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่ มกราคม 2012 – กันยายน 2019

งานวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต รวมถึงอัตราการรอดชีวิต และอัตราการรอดของไตที่ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายการศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต จำนวน 136 ราย ณ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่ มกราคม 2012 - กันยายน 2019 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิต 96.8% ,96% และ...

ของการประเมินอาการของผู้ป่วยชายไทยที่วินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต(Benign prostatic hyperplasia, BPH) และมีอาการปัสสาวะลำบาก (Lower urinary tract symptom,LUTS)

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ ของการประเมินอาการของผู้ป่วยชายไทยที่วินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต(Benign prostatic hyperplasia, BPH) และมีอาการปัสสาวะลำบาก (Lower urinary tract symptom,LUTS) ด้วยแบบสอบถามชนิดรูปภาพแบบดัดแปลง (Modified visual prostate symptom score,mVPSS), ด้วยแบบสอบถามชนิดรูปภาพ (Visual prostate symptom...

ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะไตบวมน้ำ (Hydronephrosis), ขนาดของมะเร็ง (Tumor diameter) และระยะความลึกของมะเร็ง (pTstage) ในมะเร็งท่อไต (CA ureter)และมะเร็งกรวยไต (CA renal pelvis)

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะไตบวมน้ำ (Hydronephrosis), ขนาดของมะเร็ง (Tumor diameter) และระยะความลึกของมะเร็ง (pTstage) ในมะเร็งท่อไต (CA ureter)และมะเร็งกรวยไต (CA renal pelvis)เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2004 จนถึง เดือนธันาคม 2018...

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ