Dowload Poster

Dowload Poster

Dowload Poster

Dowload Poster
***ปิดรับลงทะเบียนแล้ว***การประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 All about Prostate  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร   ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Event2020


การประชุม Thai Continence Society(ThCS)สัญจร ครั้งที่ 4
ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

  ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล มายัง E-mail : thaiuro@gmail.com (ยกเว้นค่าลงทะเบียน) ? ? รายละเอียด.... ? ?

Read more

Event2019

  • Download Uro Book
  • Hot Health by Urologist
  • Thai Uro in The Old Days
  • Uro Related Website

Hot Hit Health

Best Paper Awards of Insight Urology

Paper of the week of insight Urology

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ