ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ประวัติชมรมฯ

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

สารจากประธานชมรมฯ

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และพยาบาล ที่เคารพ

ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย (Thai Continence Society) ในสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พศ. 2553 โดยการรวมตัวกันของศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสนใจและมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ โดย ศ.นพ.วชิร คชการ ดำรงตำแหน่งประธานท่านแรก นับแต่วันนั้นตลอดระยะ เวลา 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และสามัคคีของคณะกรรมการทุกท่าน ทำให้ชมรมฯ มีผลงานต่างๆ มากมายเป็นที่ประจักษ์ มีการจัดกิจกรรม และแต่งตำราภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะแก่ แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ

กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้เป็นประธานชมรมฯ ต่อจาก ศ.นพ.วชิร คชการ กระผมมีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ทำมา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยแสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับชมรมและสหวิชาชีพอื่นๆ จัดทำวิจัยร่วมหลายสถาบัน ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในด้าน functional urology จัดทำแนวทางการรักษาโรคที่เกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะต่างๆ เผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัย แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และผลักดันชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกชมรมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กระผมจึงหวังอย่างยิ่งว่า ชมรมฯ จะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมฯ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การรักษาระหว่างสมาชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

ขอแสดงความนับถือ

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

ประธานชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการชมรมฯ

นพ.วชิร คชการ? ? ? ?ที่ปรึกษา

นพ.วิโรจน์ จิตต์แจ้ง? ? ? ?ที่ปรึกษา

นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล? ? ? ?ที่ปรึกษา

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์? ? ? ?ประธานชมรม

นพ.สนธิเดช ศิวิไลกุล? ? ? ?ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นพ.ภควัต ระมาตร์? ? ? ?ประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.จรัสพงศ์ ดิษรานันท์? ? ? ?รองประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.จักร์กฤษณ์ อิศญาณุวัฒน์? ? ? ?รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

พญ.มณฑิรา ตัณฑณุช? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์? ? ? ?กรรมการกลาง

พญ.อุมาพร นวลไธสง? ? ? ?กรรมการกลาง

พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์? ? ? ?กรรมการกลาง

พญ.มัชฌิมา ฮวบกอง? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.วิทยา จิระอนันต์กุล? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ. จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์? ? ? ?กรรมการกลาง

พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์? ? ? ?กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อชมรมฯ

สำนักงานเลขานุการ

ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ ?เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-716-6672

อีเมล: info@tcsthailand.com

เวบไซต์: tcsthailand.org

เพจ: TCS ? Thai Continence Society

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ