ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ประวัติชมรมฯ

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

สารจากประธานชมรมฯ

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และพยาบาล ที่เคารพ

ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย (Thai Continence Society) ในสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พศ. 2553 โดยการรวมตัวกันของศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะกลุ่มหนึ่ง ที่มีความสนใจและมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ โดย ศ.นพ.วชิร คชการ ดำรงตำแหน่งประธานท่านแรก นับแต่วันนั้นตลอดระยะ เวลา 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และสามัคคีของคณะกรรมการทุกท่าน ทำให้ชมรมฯ มีผลงานต่างๆ มากมายเป็นที่ประจักษ์ มีการจัดกิจกรรม และแต่งตำราภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะแก่ แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ

กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้เป็นประธานชมรมฯ ต่อจาก ศ.นพ.วชิร คชการ กระผมมีความตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ทำมา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยแสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับชมรมและสหวิชาชีพอื่นๆ จัดทำวิจัยร่วมหลายสถาบัน ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ในด้าน functional urology จัดทำแนวทางการรักษาโรคที่เกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะต่างๆ เผยแพร่ความรู้ที่ทันสมัย แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และผลักดันชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทยสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากสมาชิกชมรมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กระผมจึงหวังอย่างยิ่งว่า ชมรมฯ จะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมฯ ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การรักษาระหว่างสมาชิก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

ขอแสดงความนับถือ

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์

ประธานชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการชมรมฯ

นพ.วชิร คชการ   ที่ปรึกษา

นพ.วิโรจน์ จิตต์แจ้ง   ที่ปรึกษา

นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล   ที่ปรึกษา

นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์   ประธานชมรม

นพ.สนธิเดช ศิวิไลกุล   ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

นพ.ภควัต ระมาตร์   ประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.จรัสพงศ์ ดิษรานันท์   รองประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.จักร์กฤษณ์ อิศญาณุวัฒน์   รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

พญ.มณฑิรา ตัณฑณุช    กรรมการกลาง

นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์   กรรมการกลาง

พญ.อุมาพร นวลไธสง   กรรมการกลาง

พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์   กรรมการกลาง

พญ.มัชฌิมา ฮวบกอง   กรรมการกลาง

นพ.วิทยา จิระอนันต์กุล   กรรมการกลาง

นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์   กรรมการกลาง

นพ. จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์   กรรมการกลาง

พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์   กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อชมรมฯ

สำนักงานเลขานุการ

ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-716-6672

อีเมล: info@tcsthailand.com

เวบไซต์: tcsthailand.org

เพจ: TCS Thai Continence Society

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ