ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย

ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย (Thai Continence Society)
รายนามคณะอนุกรรมการ วาระปี พ.ศ. 2566-2567
1. นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล ประธานชมรมฯ
2. นพ.สนธิเดช ศิวิไลกุล รองประธาน
3. พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์ เลขาธิการ
4. นพ.ภควัฒน์ ระมาตร์ ฝ่ายวิชาการ
5. พญ.อุมาพร นวลไธสง ฝ่ายวิชาการ
6. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช อนุกรรมการ
7. นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์ อนุกรรมการ
8. พญ.มัชฌิมา ฮวบกอง อนุกรรมการ
9. นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์ อนุกรรมการ
10. นพ.วัฒนชัย รัตนสมปอง อนุกรรมการ
11. นพ.วิทยา จิระอนันต์กุล อนุกรรมการ

ติดต่อชมรมฯ
สำนักงานเลขานุการ
ชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-716-6672
อีเมล: [email protected]
เวบไซต์: tcsthailand.org
เพจ: TCS Thai Continence Society

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ