ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย

 ประวัติชมรมฯ

 นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thai Urological Association under the Royal Patronage; TUA) ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ต่อมาจึงมีการกำเนิดขึ้นของชมรมวิชาการต่างๆ อาทิเช่น ชมรมศัลยแพทย์โรคนิ่ว ชมรมศัลยแพทย์โรคมะเร็งในระบบปัสสาวะ และชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในส่วนของศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กนั้นได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าโดยปรมาจารย์หลายท่าน คือ นพ.สัมฤทธิ์ ลออนวล, นพ.วัชรินทร์ อริยประกาย, นพ.สุมิตร อนุตระกูลชัย และ นพ.พิชัย ศุจิจันทรรัตน์

กลุ่มศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะทั้งที่ทำงานในสถาบันการศึกษา และทำงานในโรงพยาบาลจังหวัด ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจในด้านการดูแลรักษา การเรียนการสอน และการวิจัยที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็ก ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะกลุ่มนี้ยังได้ร่วมมือกันจัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางด้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และยังคงทำงานร่วมกันมาตลอดเพื่อสนับสนุนงานทางด้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็ก ในวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ รร. ดิเอมเพรส เชียงใหม่ ทางกลุ่มได้มีความเห็นร่วมกันที่จะมีชมรมของตนเอง

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย (Thai Society for Pediatric Urology; TSPU) จึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 24 เดือน กันยาน พ.ศ. 2559 และมีการประชุมกรรมการชมรมฯ ครั้งแรกในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

 สารจากประธานชมรมฯ

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นด้วยคณะอาจารย์ผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีความฝันที่อยากพัฒนาองค์ความรู้ และการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็ก ให้มีคุณภาพที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เด็กไทยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ และความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มุมมองและทิศทางของวงการแพทย์ในความคิดผม เป็นเรื่องท้าทายมาก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากในด้านตัวโรคแล้ว ในประเทศไทยอาจเจอกับปัญหาที่ซับซ้อน เช่น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เราจะต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ผมหวังว่าในอนาคตชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทยจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของ new technology ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับประเทศไทยโดยรวมด้วย

ผมให้ความสำคัญกับเรื่องบุคลากร เราจะร่วมกันทำงานด้วยความเข้าใจ เป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัว เพื่อให้ทุกคนมีความสุข และใช้ชีวิตด้วยความสมดุล โดยทางชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย มีสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะคอยให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ผมขอยืนยันว่า ผมและสมาชิกจะมุ่งมั่นนำพาชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของเรา จะสร้างสรรค์ให้เด็กทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ

ขอขอบพระคุณสมาชิกปัจจุบันทุกท่าน รวมถึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความสนใจมาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมเพื่อร่วมกันทำงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กัน และขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย และชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทยด้วยครับ

 

ด้วยรักและศรัทธา

นพ.วิทย์   วิเศษสินธุ์

ประธานชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการชมรมฯ

นพ.สัมฤทธิ์   ลออนวล       ที่ปรึกษา

นพ.สุมิตร   อนุตระกูลชัย       ที่ปรึกษา

นพ.พิชัย   ศุจิจันทรรัตน์       ที่ปรึกษา

นพ.วิทย์   วิเศษสินธุ์       ประธานกรรมการ

พญ.ภัทรานุช    นพกุลสถิตย์       รองประธานกรรมการ

นพ.พิษณุ   มหาวงศ์       ประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.กิตติพงษ์   พินธุโสภณ       รองประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์       ประชาสัมพันธ์

นพ.มีชัย แซ่ลิ้ม       กรรมการกลาง

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร       กรรมการกลาง

นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา       กรรมการกลาง

นพ.ศรายุทธ กาญจนธารายนตร์       กรรมการกลาง

นพ.อุกฤษ เกษทอง       กรรมการกลาง

นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์       กรรมการกลาง

นพ.ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข       กรรมการกลาง

นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์       กรรมการกลาง

พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์       กรรมการและเลขานุการ

 ติดต่อชมรมฯ

สำนักงานเลขานุการ

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-716-6672

อีเมล: thaipeduro@gmail.com

เวบไซต์: tuanet.org

เพจ: Thai Pediatric Urology

Thai Society for Pediatric Urology (TSPU)