ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย

?ประวัติชมรมฯ

?นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thai Urological Association under the Royal Patronage; TUA) ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ต่อมาจึงมีการกำเนิดขึ้นของชมรมวิชาการต่างๆ อาทิเช่น ชมรมศัลยแพทย์โรคนิ่ว ชมรมศัลยแพทย์โรคมะเร็งในระบบปัสสาวะ และชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในส่วนของศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กนั้นได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าโดยปรมาจารย์หลายท่าน คือ นพ.สัมฤทธิ์ ลออนวล, นพ.วัชรินทร์ อริยประกาย, นพ.สุมิตร อนุตระกูลชัย และ นพ.พิชัย ศุจิจันทรรัตน์

กลุ่มศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะทั้งที่ทำงานในสถาบันการศึกษา และทำงานในโรงพยาบาลจังหวัด ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจในด้านการดูแลรักษา การเรียนการสอน และการวิจัยที่เกี่ยวกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็ก ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะกลุ่มนี้ยังได้ร่วมมือกันจัดการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางด้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และยังคงทำงานร่วมกันมาตลอดเพื่อสนับสนุนงานทางด้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็ก ในวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ รร. ดิเอมเพรส เชียงใหม่ ทางกลุ่มได้มีความเห็นร่วมกันที่จะมีชมรมของตนเอง

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย (Thai Society for Pediatric Urology; TSPU) จึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 24 เดือน กันยาน พ.ศ. 2559 และมีการประชุมกรรมการชมรมฯ ครั้งแรกในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

?สารจากประธานชมรมฯ

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นด้วยคณะอาจารย์ผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีความฝันที่อยากพัฒนาองค์ความรู้ และการดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็ก ให้มีคุณภาพที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เด็กไทยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ และความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มุมมองและทิศทางของวงการแพทย์ในความคิดผม เป็นเรื่องท้าทายมาก มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากในด้านตัวโรคแล้ว ในประเทศไทยอาจเจอกับปัญหาที่ซับซ้อน เช่น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เราจะต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ผมหวังว่าในอนาคตชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทยจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของ new technology ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับประเทศไทยโดยรวมด้วย

ผมให้ความสำคัญกับเรื่องบุคลากร เราจะร่วมกันทำงานด้วยความเข้าใจ เป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัว เพื่อให้ทุกคนมีความสุข และใช้ชีวิตด้วยความสมดุล โดยทางชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย มีสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะคอยให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

ผมขอยืนยันว่า ผมและสมาชิกจะมุ่งมั่นนำพาชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของเรา จะสร้างสรรค์ให้เด็กทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ

ขอขอบพระคุณสมาชิกปัจจุบันทุกท่าน รวมถึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีความสนใจมาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของชมรมเพื่อร่วมกันทำงานและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กัน และขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย และชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทยด้วยครับ

 

ด้วยรักและศรัทธา

นพ.วิทย์?? วิเศษสินธุ์

ประธานชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการชมรมฯ

นพ.สัมฤทธิ์?? ลออนวล? ? ? ?ที่ปรึกษา

นพ.สุมิตร?? อนุตระกูลชัย? ? ? ?ที่ปรึกษา

นพ.พิชัย?? ศุจิจันทรรัตน์? ? ? ?ที่ปรึกษา

นพ.วิทย์?? วิเศษสินธุ์? ? ? ?ประธานกรรมการ

พญ.ภัทรานุช??? นพกุลสถิตย์? ? ? ?รองประธานกรรมการ

นพ.พิษณุ?? มหาวงศ์? ? ? ?ประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.กิตติพงษ์?? พินธุโสภณ? ? ? ?รองประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์? ? ? ?ประชาสัมพันธ์

นพ.มีชัย แซ่ลิ้ม? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.ศรายุทธ กาญจนธารายนตร์? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.อุกฤษ เกษทอง? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข? ? ? ?กรรมการกลาง

นพ.จรัสพงศ์ วุฒิวงศ์? ? ? ?กรรมการกลาง

พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์? ? ? ?กรรมการและเลขานุการ

?ติดต่อชมรมฯ

สำนักงานเลขานุการ

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งประเทศไทย

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ? เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 02-716-6672

อีเมล: thaipeduro@gmail.com

เวบไซต์: tuanet.org

เพจ: Thai Pediatric Urology

Thai Society for Pediatric Urology (TSPU)

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ