บทความประจำสัปดาห์ของวารสารยูโร

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยการผ่าตัดตัดกระเพาะปัสสาวะโดยเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดแบบเปิดกับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง การศึกษานี้เก็บข้อมูลแบบย้อนหลังในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดตัดกระเพาะปัสสาวะตั้งแต่เดือน ม.ค. 2006 ถึง ธ.ค. 2016 ทั้งหมด 144 ราย เป็นการผ่าตัดแบบเปิด 57 ราย และการผ่าตัดส่องกล้อง 87 ราย โดยผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มได้รับการเลาะต่อมน้ำเหลืองอุ้งเชิงกรานแบบมาตรฐาน (standard pelvic lymphadenectomy) ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ยในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มประมาณ 7-14 วัน เริ่มรับประทานอาหารเหลวใสทางปากหลังผ่าตัดวันที่ 5 จนกระทั่งรับประทานอาหารปกติในวันที่ 7-10

งานวิจัยนี้เป็นการศึ...

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ประสบการณ์ของผู้ผ่าตัดจะมีผลต่อผลลัพธ์ในการรักษานิ่วในไต ด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้องผ่านทางท่อไต (Retrograde intrarenal surgery, RIRS) หรือไม่ การศึกษานี้เป็นการศึกษาเก็บข้อมูลย้อนหลังจากผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษานิ่วในไต ด้วยการผ่าตัดแบบส่องกล้องผ่านทางท่อไต (RIRS) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2014 – วันที่ 11 ม.ค. 2017 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดย กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยผู้ผ่าตัดมีประสบการณ์ในการผ่าตัดชนิดนี้น้อยกว่า 30 เคส และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดโดยผู้ผ่าตัดมีประสบการณ์ในการผ่าตัดชนิดนี้มากกว่า 300 เคส ซึ่งผลลัพธ์ของการผ่าตัดที่ศึกษา จะประกอบด้วย ระยะเวลาในการผ่าตัด ความสามารถในการนำนิ่วออกจากไตได้หมด ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และความเสียหายของกล้องที่ใช้ผ่าตัด

งานวิจัยนี้เป็นการศึ...

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ