สารจากนายกสมาคมฯ

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2531 และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 33 ปี โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนท่านอาจารย์ยูโรอาวุโสทุกท่าน ที่ช่วยผลักดันงานด้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริการผู้ป่วย ด้านวิชาการ ด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และด้านการศึกษาวิจัย
กระผมในฐานะนายกสมาคมฯ วาระปีพ.ศ. 2564 – 2566 มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนางานด้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยมีแนวนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านวิชาการ มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานทางวิชาการให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติ
2. ด้านวิจัย ส่งเสริมงานวิจัยพหุสถาบันที่มีผลต่อแนวทางเวชปฏิบัติในระดับประเทศ การสร้างนวัตกรรม และการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการ
3. ด้านบริการ ผลักดันนโยบายสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ส่งเสริมการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ และเพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในช่วงสองปีที่ผ่านมา จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างไรก็ตาม กระผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินงานตามรูปแบบวิถีใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ว่า “รักษามาตรฐานศัลยแพทย์ยูโร ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และเผยแพร่ความรู้ บริการการรักษาให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และประชาชน”

ด้วยความเคารพ

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ