หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

ก.พ.อ.ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖

Welcome to the Thai Urological
Association under the Royal Patronage

ชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2508 วัตถุประสงค์ของชมรม คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาหารือกันในทางด้านวิชายูโรวิทยา
การประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2566ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

Event2020

Event2019

  • ดาวน์โหลดหนังสือยูโร
  • สุขภาพน่ารู้จากหมอยูโร
  • เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
  • เวบไซต์เกี่ยวกับยูโร

สุขภาพยอดฮิต

รางวัลบทความดีเด่นของวารสารยูโร

บทความประจำสัปดาห์ของวารสารยูโร

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยการผ่าตัดตัดกระเพาะปัสสาวะโดยเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดแบบเปิดกับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง การศึกษานี้เก็บข้อมูลแบบย้อนหลังในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดตัดกระเพาะปัสสาวะตั้งแต่เดือน ม.ค. 2006 ถึง ธ.ค. 2016 ทั้งหมด 144 ราย เป็นการผ่าตัดแบบเปิด 57 ราย และการผ่าตัดส่องกล้อง 87 ราย โดยผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มได้รับการเลาะต่อมน้ำเหลืองอุ้งเชิงกรานแบบมาตรฐาน (standard pelvic lymphadenectomy) ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ยในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มประมาณ 7-14 วัน เริ่มรับประทานอาหารเหลวใสทางปากหลังผ่าตัดวันที่ 5 จนกระทั่งรับประทานอาหารปกติในวันที่ 7-10

งานวิจัยนี้เป็นการศึ...