ติดต่อวารสารยูโร

สำนักงานวารสารยูโร

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 5393-4535 โทรสาร +66 5393-6139

อีเมล์ [email protected]

 

ผู้ติดต่อหลัก

นพ. พิษณุ มหาวงศ์

บรรณาธิการใหญ่วารสารยูโร

โทรศัพท์ +66 87409 4815

อีเมล์ [email protected]

 

ผู้ติดต่อสนับสนุน

คุณกรรณิการ์ เติ๊กทอน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวาสารยูโร

โทรศัพท์ +66 81288 3007

อีเมล์ [email protected]