อดีตนายกสมาคมฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไพฑูรย์ คชเสนี

พ.ศ. 2530-2534

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์พิชัย บุณยะรัตเวช

พ.ศ. 2534-2536

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ธงชัย พรรณลาภ

พ.ศ. 2536-2540

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วีระสิงห์ เมืองมั่น

พ.ศ. 2540-2542

พลโทนายแพทย์ธนู ชูวิเชียร

พ.ศ. 2542-2544

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ไพบูลย์ จิตประไพ

พ.ศ. 2544-2546

ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาต กงกะนันทน์

พ.ศ. 2546-2548

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร

พ.ศ. 2548-2552

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์

พ.ศ. 2552-2554

พลโทนายแพทย์สถิต เรืองดิลกรัตน์

พ.ศ. 2554-2556

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ

พ.ศ. 2556-2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์

พ.ศ. 2558-2560

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ไชยยงค์ นวลยง

พ.ศ. 2560-2562

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ