Paper of the week of insight Urology

การรายงานผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต รวมถึงอัตราการรอดชีวิต และอัตราการรอดของไตที่ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่าย การศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต จำนวน 136 ราย ณ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่ มกราคม 2012 – กันยายน 2019

งานวิจัยนี้เป็นการรายงานผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต รวมถึงอัตราการรอดชีวิต และอัตราการรอดของไตที่ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายการศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต จำนวน 136 ราย ณ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่ มกราคม 2012 - กันยายน 2019 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิต 96.8% ,96% และ...

ของการประเมินอาการของผู้ป่วยชายไทยที่วินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต(Benign prostatic hyperplasia, BPH) และมีอาการปัสสาวะลำบาก (Lower urinary tract symptom,LUTS)

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ ของการประเมินอาการของผู้ป่วยชายไทยที่วินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต(Benign prostatic hyperplasia, BPH) และมีอาการปัสสาวะลำบาก (Lower urinary tract symptom,LUTS) ด้วยแบบสอบถามชนิดรูปภาพแบบดัดแปลง (Modified visual prostate symptom score,mVPSS), ด้วยแบบสอบถามชนิดรูปภาพ (Visual prostate symptom...

ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะไตบวมน้ำ (Hydronephrosis), ขนาดของมะเร็ง (Tumor diameter) และระยะความลึกของมะเร็ง (pTstage) ในมะเร็งท่อไต (CA ureter)และมะเร็งกรวยไต (CA renal pelvis)

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะไตบวมน้ำ (Hydronephrosis), ขนาดของมะเร็ง (Tumor diameter) และระยะความลึกของมะเร็ง (pTstage) ในมะเร็งท่อไต (CA ureter)และมะเร็งกรวยไต (CA renal pelvis)เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2004 จนถึง เดือนธันาคม 2018...

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ