ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะไตบวมน้ำ (Hydronephrosis), ขนาดของมะเร็ง (Tumor diameter) และระยะความลึกของมะเร็ง (pTstage) ในมะเร็งท่อไต (CA ureter)และมะเร็งกรวยไต (CA renal pelvis)

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะไตบวมน้ำ (Hydronephrosis), ขนาดของมะเร็ง (Tumor diameter) และระยะความลึกของมะเร็ง (pTstage) ในมะเร็งท่อไต (CA ureter)และมะเร็งกรวยไต (CA renal pelvis)
เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2004 จนถึง เดือนธันาคม 2018 ในผู้ป่วย 98 ราย โดยเป็น มะเร็งกรวยไต 47 ราย และมะเร็งท่อไต 51 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดไตและท่อไตออก (Nephroureterectomy)

ผลการศึกษา พบว่า ในมะเร็งกรวยไต มีระดับภาวะไตบวมน้ำ (Degree of Hydronephrosis) สัมพันธ์กับ ระยะความลึกของมะเร็ง (pTstage) (p=0.002) และพบว่าตำแหน่งของมะเร็งที่กรวยไต มีระยะความลึกของมะเร็ง(pTstage) และ grade ของมะเร็งสูงกว่ามะเร็งที่ท่อไต (p=0.001และ p=0.037)แต่ในขณะที่มะเร็งท่อไต ไม่พบความสัมพันธ์กับภาวะใดๆดังกล่าวเลย
จึงสรุปได้ว่า มีเพียงระดับภาวะไตบวมน้ำนั้นที่มีความสัมพันธ์กับ ระยะความลึกของมะเร็งกรวยไต แต่ไม่พบความสัมพันธ์ใดๆของ ภาวะไตบวมน้ำ หรือขนาดของมะเร็ง กับระยะความลึกของมะเร็งท่อไต ซึ่งอาจเป็นผลจากที่ มะเร็งในท่อไตที่มีขนาดเล็กกว่ากรวยไต มักมีอาการเร็ว และทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์เร็วกว่ามะเร็งที่กรวยไต


แปล และ เรียบเรียงโดย : นพ.ดลลชา วาณิชย์การ
https://he02.tci-thaijo.org/?/article/view/247833/168334

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ