งานวิจัยนี้เป็นการ แสดงเทคนิคการผ่าตัด และผลลัพธ์ของการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ไตแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Partial Nephrectomy ,LPN) โดยที่ไม่มีการหนีบเส้นเลือดไต (Fully perfused or Non-clamp)

งานวิจัยนี้เป็นการ แสดงเทคนิคการผ่าตัด และผลลัพธ์ของการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ไตแบบผ่านกล้อง (Laparoscopic Partial Nephrectomy ,LPN) โดยที่ไม่มีการหนีบเส้นเลือดไต (Fully perfused or Non-clamp)


การศึกษานี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ป่วย 15 รายที่ได้รับการผ่าตัด Laparoscopic Partial Nephrectomy แบบ fully perfused technique ตั้งแต่เดือน มกราคม 2014 ถึง มกราคม 2018 โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่ตรวจพบก้อนเนื้อที่ไตที่มีขนาดน้อยกว่า 2 cm และมีลักษณะแบบยื่นออกมานอกเนื้อไต (exophytic) และ ตำแหน่งก้อนไม่อยู่ใกล้ขั้วไต (non-hillar mass) ซึ่งเทคนิคดังกล่าว พัฒนาเพื่อลดภาวะการบาดเจ็บของไตจากการขาดเลือด (ischemic reperfusion renal injury) และลดภาวะการเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ เสียเลือดเฉลี่ยประมาณ 100 ml มีอัตราเฉลี่ยในการนอนโรงพยาบาล 2 วัน และมีค่าของเสียในเลือดจากการทำงานของไตที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก


จากงานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่า เทคนิคดังกล่าวคือ Fully perfused Laparoscopic Partial Nephrectomy นั้น มีความเหมาะสมในการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ไตขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบ minimal invasive และยังป้องกันการบาดเจ็บของไตจากการขาดเลือดได้ด้วย


แปลและเรียบเรียงโดย นพ.ดลลชา วาณิชย์การ

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/247862/168362?fbclid=IwAR0AkQf3bStymoHKTNtd05ZGZcBHJCPg0BRyzx8-4Y92STtQS8fsIp3mTLM

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ