คณะอนุกรรมการปฏิคมและประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการปฏิคมและประชาสัมพันธ์

 

นพ.พิษณุ มหาวงศ์    ประธานอนุกรรมการ
นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา    อนุกรรมการ
พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์    อนุกรรมการ
นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์    อนุกรรมการ
นพ.ดลลชา วาณิชย์การ    อนุกรรมการ
พญ.ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย    อนุกรรมการ
นพ.ธนกร บูรณะชนอาภา    อนุกรรมการ
นพ.วรพัฒน์ อัตเวทยานนท์    อนุกรรมการ
นพ.วราธร ลำใย    อนุกรรมการ
นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์    อนุกรรมการและเลขานุการ

close-up-doctor