คณะอนุกรรมการวารสารและสารสนเทศ

สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระปี เม.ษ. 2564 – เม.ษ. 2566

พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
นพ.พิษณุ มหาวงศ์ ประธานอนุกรรมการ
นพ.วัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา อนุกรรมการ
พญ.อุมาพร นวลไธสง อนุกรรมการ
นพ.เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์ อนุกรรมการ
นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ อนุกรรมการ
นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ อนุกรรมการ
นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์ อนุกรรมการ
พญ.ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย อนุกรรมการ
นพ.ธนัญญ์ เพชรานนท์ อนุกรรมการ
นพ.ภัทร์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ อนุกรรมการ
นพ.วิทยา จิระอนันต์กุล อนุกรรมการ
พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

close-up-doctor

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ