งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา เปรียบเทียบ ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดนิ่วในไต โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องเข้าในไต ผ่านทางผิวหนัง เพื่อเอานิ่วออก แบบมาตรฐาน (Standard Percutaneous Nephrolithotomy, S-PCNL) และการผ่าตัดส่องกล้องเข้าในไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อเอานิ่วออก แบบแผลเล็ก (Modified mini Percutaneous Nephrolithotomy ,MM-PCNL) กล่าวคือ การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็กนี้ เป็นการดัดแปลงเครื่องมือส่องกล้องในไตแบบขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ได้แผลส่องกล้องที่มีขนาดเล็กลง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา เปรียบเทียบ ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดนิ่วในไต โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดส่องกล้องเข้าในไต ผ่านทางผิวหนัง เพื่อเอานิ่วออก แบบมาตรฐาน (Standard Percutaneous Nephrolithotomy, S-PCNL) และการผ่าตัดส่องกล้องเข้าในไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อเอานิ่วออก แบบแผลเล็ก (Modified mini Percutaneous Nephrolithotomy ,MM-PCNL) กล่าวคือ การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็กนี้ เป็นการดัดแปลงเครื่องมือส่องกล้องในไตแบบขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ได้แผลส่องกล้องที่มีขนาดเล็กลง


การศึกษานี้เป็นการศึกษาเก็บช้อมูล ในรพ.จังหวัดยะลา ย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี พศ. 2556-2561 โดยได้ผู้ป่วยทั้งหมด 117 ราย มี 63 รายที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องแบบมาตรฐาน (S-PCNL) และมี 54 รายที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก (MM-PCNL) โดยมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม และผลลัพธ์หลังผ่าตัดทั้ง 2 วิธี


ผลของการศึกษาพบว่า เมื่อทำการเปรียบเทียบผลลัพธ์หลังการผ่าตัดทั้ง 2 วิธี พบว่า ระยะเวลาในการผ่าตัด การเติมเลือดขณะผ่าตัด ความสามารถในการนำนิ่วออกจากไตได้หมด รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการผ่าตัดทั้ง 2 วิธีนี้ แต่พบว่า ระยะเวลาในการที่ต้องใส่สายระบายที่ไตหลังผ่าตัด และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็ก (MM-PCNL) มีระยะเวลาที่สั้นกว่า อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดส่องกล้องแบบมาตรฐาน (S-PCNL)

จากงานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า การผ่าตัดส่องกล้องเข้าในไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อเอานิ่วออก แบบแผลเล็ก (Modified mini Percutaneous Nephrolithotomy ,MM-PCNL) โดยการดัดแปลงเครื่องมือส่องกล้องในไตแบบขนาดมาตรฐาน เพื่อให้ได้แผลส่องกล้องที่มีขนาดเล็กลง สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของวิธีรักษานิ่วในไตได้


แปล และเรียบเรียง โดย นพ.ดลลชา วาณิชย์การ
https://he02.tci-thaijo.org/?/article/view/247849/168351

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ