งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ของการตรวจทาง DNA (MMQPCR) ค่าหนึ่งที่เรียกว่า Leukocyte telomere length (LTL) ซึ่งได้จากการตรวจทางเลือด กับการพยากรณ์โรค และผลการรักษาของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ( Prostate cancer-specific survival, Metastasis-free survival, Overall survival, with Castrate-resistant prostate cancer )

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ของการตรวจทาง DNA (MMQPCR) ค่าหนึ่งที่เรียกว่า Leukocyte telomere length (LTL) ซึ่งได้จากการตรวจทางเลือด กับการพยากรณ์โรค และผลการรักษาของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ( Prostate cancer-specific survival, Metastasis-free survival, Overall survival, with Castrate-resistant prostate cancer )


การศึกษานี้เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากทั้งหมด 81 ราย และได้รับการตรวจเลือดหาค่า LTL เมื่อได้รับการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก และก่อนได้รับการรักษา ซึ่งผลลัพธ์ของการรักษาที่ศึกษาคือ Prostate cancer-specific survival, Metastasis-free survival, Overall survival และ Castrate-resistant prostate cancer โดยค่าเฉลี่ยของการติดตามผู้ป่วยอยู่ที่ 30 เดือน


ผลการศึกษาพบว่า ค่า LTL ที่ได้จากการตรวจทาง DNA (MMQPCR) ในเลือดนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับ ระยะของโรค ,Gleason score ,โรคทาง metabolic และการสูบบุหรี่ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า จะพบค่า LTL ที่สั้นกว่า (p<0.001) ส่วนผลลัพธ์ของการรักษาที่ศึกษา พบว่าทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์กับค่า LTL แต่ถ้าได้ทำการศึกษากลุ่มย่อยในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการลดฮอร์โมนเพศชาย (Androgen deprivation therapy ,ADT) เป็นการรักษาแรก พบว่าการดำเนินของโรคจนเป็นระยะ Castrate-resistant prostate cancer (CRPC) สัมพันธ์กับค่า LTL ที่ยาว (p=0.039) ซึ่งอาจสนับสนุน สมมุติฐานที่ว่าค่า LTL อาจสามารถใช้ในการพยากรณ์โรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้


จากงานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่า อายุมีความสัมพันธ์กับค่า LTL ที่สั้น และค่า LTL ไม่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการลดฮอร์โมนเพศชาย (ADT) เป็นการรักษาแรก พบว่าการดำเนินของโรคจนเป็นระยะ Castrate-resistant prostate cancer (CRPC) มีความสัมพันธ์กับค่า LTL ที่ยาว


แปลและเรียบเรียงโดย นพ.ดลลชา วาณิชย์การ
https://he02.tci-thaijo.org/?/article/view/241259/170739

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ