งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ผลลัพธ์ของการทำงานของไตหลังการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ร่วมกับการทำกระเพาะปัสสาวะเทียมเปิดทางหน้าท้อง (Radical cystectomy with ileal conduit) และศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของไตและท่อไตหลังผ่าตัด

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ผลลัพธ์ของการทำงานของไตหลังการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ร่วมกับการทำกระเพาะปัสสาวะเทียมเปิดทางหน้าท้อง (Radical cystectomy with ileal conduit) และศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของไตและท่อไตหลังผ่าตัด


การศึกษานี้เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ผู้ป่วย 214 คน ที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Radical cystectomy with ileal conduit) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 – ค.ศ. 2018 และได้ติดตามทำการเก็บข้อมูลตรวจค่าการทำงานของไตเป็นระยะๆหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด


ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการติดตามผู้ป่วยคือ 24 เดือน ค่ากลางของค่าการทำงานของไตลดลงเฉลี่ยจาก 64 mL/min/1.73 m2 เป็น 61.5 mL/min/1.73 m2 โดย ค่าการทำงานของไตจะลดลงมากในช่วยปีแรกหลังการผ่าตัด และค่อยๆลดลงในปีต่อๆมา ปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการทำนายผลคือ ระดับค่าการทำงานของไตก่อนการผ่าตัด (CKD stage 1 or 2 , eGFR >60 mL/in/1.73 m2) ในส่วนของภาวะการอุดตันของทางเดินปัสสาวะหลังผ่าตัดพบว่ามี 6 ราย (2.8%) ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาแก้ไขแล้ว และไม่มีผลต่อการลดลงของค่าการทำงานของไตหลังผ่าตัด

จากงานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Radical cystectomy with ileal conduit) มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) การติดตามค่าการทำงานของไตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจลักษณะทางกายภาพของไตและท่อไต จะช่วยให้ตรวจพบปัญหา และแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงที และสามารถหลีกเลี่ยงการเสื่อมไปของไตได้

แปลและเรียบเรียงโดย นพ.ดลลชา วาณิชย์การ

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/241379/170702?fbclid=IwAR2qR5gqcS8YZ5F2ImfdXglIg73Gw4O1YfpnwtNTewFUA2lAr56YqVMVcfs

Stay Connected

Popular Knowledge