งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความปลอดภัยของการถอดสายสวนปัสสาวะก่อน 24 ชม. หลังการผ่าตัดส่องกล้องขูดต่อมลูกหมาก (TURP) ในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

การศึกษานี้เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง จากผู้ป่วย 399 คน ที่ได้รับการผ่าตัดส่องกล้องขูดต่อมลูกหมาก ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2014 – กันยายน 2019 โดยตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2017 ได้เริ่มมีกระบวนการที่จะถอดสายสวนปัสสาวะหลังผ่าตัด ภายใน 24 ชม. หรือช่วงเช้าวันหลังผ่าตัด ซึ่งรวบรวมผู้ป่วยได้ทั้งหมด 95 คน ดังนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2014 – ตุลาคม 2017 เป็นกลุ่มที่ได้รับการถอดสายสวนปัสสาวะหลัง 24 ชม. โดยผลลัพธ์ของการศึกษา จะดูที่ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และระยะเวลาในการนอน รพ.เป็นหลัก

ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างของภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ระหว่างผู้ป่วย 2 กลุ่มนี้ ภาวะปัสสาวะไม่ออกหลังผ่าตัด หรือภาวะเลือดออกหลังผ่าตัด พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนระยะเวลาในการนอน รพ. ในกลุ่มผู้ป่วยที่ถอดสายสวนปัสสาวะภายใน 24 ชม.แรกนั้น น้อยกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ถอดสายสวนปัสสาวะหลัง 24 ชม. อย่างมีนัยสำคัญ (38.1 less hours,95% CI:(41.82-34.31),p-value:<0.01)

จากงานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่า การถอดสายสวนปัสสาวะภายใน 24 ชม.หลังการผ่าตัดส่องกล้องขูดต่อมลูกหมาก (TURP) มีความปลอดภัยและสามารถพิจารณาทำได้ และเป็นประโยชน์ใน รพ.ที่มีความหนาแน่นของผู้ป่วยที่มากจากผู้ป่วยที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะก่อนผ่าตัด แต่อย่างไรก็ตาม ควรต้องพิจารณาถึงประสบการณ์ในการผ่าตัดของผู้ผ่าตัด ความเข้าใจของผู้ป่วยและการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ส่วนผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมในการถอดสายสวนปัสสาวะก่อน 24 ชม. คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะพิการทางระบบประสาท ภาวะท่อปัสสาวะตีบ และภาวะอำพาต (Stroke) รวมถึงต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด

แปลและเรียบเรียงโดย นพ.ดลลชา วาณิชย์การ
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/242430/170703?fbclid=IwAR2O6bcnVroFRvgfNyc5FTnyTNjMH3saCmaGs99tB0CirQMHxF8mlpnp25o

Stay Connected

Popular Knowledge

เข้าสู่ระบบ


ลงทะเบียน

(เฉพาะสมาชิก TUA เท่านั้น)

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

กู้คืนรหัสผ่านของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ