งานวิจัยนี้เป็นการ เปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระหว่างการรักษาด้วยรังสีรักษา (Adjuvant radiotherapy) กับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการกดฮอร์โมนเพศชาย (Androgen deprivation therapy, ADT)

งานวิจัยนี้เป็นการ เปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ระหว่างการรักษาด้วยรังสีรักษา (Adjuvant radiotherapy) กับการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการกดฮอร์โมนเพศชาย (Androgen deprivation therapy, ADT) ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจาย (High risk prostate cancer) หลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว (Post-Radical Prostatectomy)

การศึกษานี้เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังจาก ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะ High-risk Prostate cancer ทุกคนที่ได้รับการรักษาเริ่มแรกด้วยการผ่าตัด Radical prostatectomy ณ รพ.ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 จนถึง ค.ศ. 2016 โดยได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย ระยะของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และการรักษาต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแล้ว รวมถึง ระยะเวลาในการติดตามโรค และระยะเวลาของการเกิดภาวะการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็ง (Biochemical recurrence, BCR)

ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ป่วย 1009 คน จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 1221 ราย ที่ตรวจไม่พบค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) โดยผู้ป่วยจะได้รับการติดตามหลังผ่าตัดอย่างน้อย 6 เดือน ค่ากลางของการติดตามโรค ของทั้ง 2 กลุ่มประชากรคือ 63.8 เดือน (8.9-210.7) ในกลุ่มแรกที่ได้รับรังสีรักษาอย่างเดียวหลังผ่าตัด พบว่ามีอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของโรค (BCR) อยู่ที่ 22% (9 of 41)ใน และมีอัตราของภาวะสงบของโรคในระยะเวลา 10 ปี ( 10-year BCR-free survival) เท่ากับ 70.2% ส่วนในกลุ่มที่ 2 ที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับการกดฮอร์โมนเพศชายหลังผ่าตัด มีอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของโรค (BCR) อยู่ที่ 12.2% (9 of 74) และมีอัตราของภาวะสงบของโรคในระยะเวลา 10 ปี ( 10-year BCR-free survival) เท่ากับ 83.8% ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่าง 2 กลุ่มนี้ (Hazard Ratio 0.40; p=0.057)

จากงานวิจัยนี้จะเห็นว่า การให้การรักษาด้วยรังสีรักษา (Adjuvant radiotherapy) หลังจากการผ่าตัด Radical Prostatectomy ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก กลุ่ม High risk prostate cancer และจากศึกษานี้ พบว่า การให้การรักษาร่วมกันของรังสีรักษา และการกดฮอร์โมนเพศชาย อาจจะช่วยเพิ่ม อัตราของภาวะสงบของโรค (BCR-free survival) ได้

แปลและเรียบเรียงโดย นพ.ดลลชา วาณิชย์การ

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/241046/170698?fbclid=IwAR3eQmAJwsFys5e6zSvicZVmXG0zl-f0LTS34rDtQ8DcnO1vwkrqDubOYww

Stay Connected

Popular Knowledge