?เคล็ดวิชายูโรเด็ก ขาดคน ขาดแคลน แต่ไม่ขาดช่วง!!!?

เรื่องก่อนใหม่ ไทยยูโร
?เคล็ดวิชายูโรเด็ก ขาดคน ขาดแคลน แต่ไม่ขาดช่วง!!!?

    โรคทางยูโรในเด็กที่พบบ่อยได้แก่ หนังหุ้มปลายตีบ (Phimosis), รูท่อปัสสาวะเปิดต่ำ (Hypospadias), อัณฑะค้าง (Undescended testis) กล่อนน้ำในถุงอัณฑะ (Hydrocele), ปัสสาวะไหลย้อน (Vesicoureteral reflux), ท่อไตโป่งพอง (Megaureter), กรวยไตอุดกั้น (Ureteropelvic junction obstruction), ไตผิดตำแหน่ง (Ectopic kidney), ไตแฝด (Duplex kidney), สะดือแฉะ (Weeping umbilicus), ลิ้นอุดกั้นท่อปัสสาวะส่วนหลัง (Posterior urethral valves), ปัสสาวะรดที่นอน (Enuresis), ถ่ายปัสสาวะผิดปกติ (Voiding dysfunction) เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นความผิดปกติแต่กำเนิด หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ถึงแม้ไม่ถึงตาย แต่ลมปราณอาจแตกซ่านจนเกิดความพิการเรื้อรังไปจนตลอดชีวิตได้เหมือนกัน

    เคล็ดลับวิชาด้านยูโรเด็ก (Pediatric Urology) ในเมืองสยามยังอยู่ในวงแคบ ทั้งนี้เนื่องจากยังมีผู้คนที่มีความสนใจน้อย เพราะต้องอาศัยความสนใจเป็นพิเศษ มีความอดทน และต้องมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากการผ่าตัดผู้ใหญ่ การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยยังคงรวมศูนย์อยู่เฉพาะในสำนัก รพ.ขนาดใหญ่ การพัฒนาการเคล็ดวิชาผ่าตัดก็อาศัยวิชาความรู้ที่ปรมาจารย์ต่างประเทศเป็นผู้คิดค้นและแนะนำเป็นหลัก แต่อาจจะมีการดัดแปลงบ้างตามสถานการณ์และประสบการณ์ของหมอยูโรแต่ละท่าน ผลงานทางวิชาการมีการเผยแพร่ออกมาเป็นระยะๆ ผู้มีบทบาทสำคัญที่ได้ถ่ายทอดวิชาการทางด้านนี้จะเด่นชัดในช่วงหลัง อาทิเช่น ปรมาจารย์ใหญ่ไพฑูรย์ แห่งสำนัก รพ.รามาธิบดี แลปรมาจารย์ท่านอื่นๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้
ปรมาจารย์สัมฤทธิ์ แห่งสำนักรพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นผู้มีความเอาใจใส่ในวิชาการและตรงต่อเวลาเป็นอย่างมาก อาจารย์มีความแม่นยำในวิชาการสูง นิยมการผ่าตัดที่ทำแล้วหายขาดในครั้งเดียว การผ่าตัดที่ขึ้นชื่อของอาจารย์ ได้แก่ Koyanagi repair for hypospadias, Total reconstruction for ectopic ureter/ureterocele, Inverted U-shaped skin cutaneous vesicostomy for posterior urethral valves (PUV) และ Modified Glen-Anderson (MGA) ureteral reimplatation for vesicoureteral reflux (VUR) เป็นต้น มีศิษย์สายหลักที่รับช่วงต่อคือ อาจารย์ชนธีร์ และศิษย์สายสนับสนุนคือ อาจารย์มนินธ์ 

    ปรมาจารย์วัชรินทร์ แห่งสำนัก รพ.รามาธิบดี เป็นหนึ่งในผู้มีความรอบรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์หลายแขนงไม่เฉพาะแต่ความรู้ทางการแพทย์เท่านั้น เมื่อศึกษาด้านใดแล้วจะศึกษาจนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งถึงขั้นสุดยอด และสามารถถ่ายทอดท่วงท่าแห่งความรู้ให้กับศิษย์ได้อย่างดี มีการตัดสินใจที่เฉียบขาดเสมอ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน การผ่าตัดที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษของจอมยุทธใหญ่ท่านนี้คือ Genital reconstruction for hypospadias or disorder of sex development (DSD) มีลูกศิษย์ที่รับช่วงต่อถึง 2 ท่านคืออาจารย์วิทย์ และอาจารย์ปกเกศ

    อาจารย์สุมิตร แห่งสำนัก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นศัลยแพทย์ที่มีความละเอียดลออในการผ่าตัดมาก วิทยายุทธ์การผ่าตัดที่เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษคือ One-stage (transverse preputial island flap; TPIF) repair for proximal hypospadias with MGA scrotoplasty for penis total transposition (PST), Extravesical (Lich-Gregor) ureteral reimplantation for VUR, Koff?s bladder neck reconstruction (BNR), Augmentation gastrocystoplasty และ Continence gastric pouch (Choomsai I and II) เป็นต้น ท่านมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก Neurogenic lower urinary tract dysfunction (NLUTD) โดยเฉพาะ Myelomeningocele (MMC) และ Anorectal malformation (ARM) เป็นจำนวนมากจนมีคำกล่าวว่า ถ้าหากใครต้องการฝึกวิชาการตรวจ Urodynamic study ในเด็กจะต้องไปร่ำเรียนจากอาจารย์ที่เชียงใหม่ อาจารย์มีศิษย์รุ่นใหญ่ที่รับช่วงต่อคืออาจารย์พิษณุ และศิษย์รุ่นเล็กคือ อาจารย์จรัสพงศ์ 

    ปรมาจารย์พิชัย แห่งสำนัก รพ.ศิริราช อาจารย์มีความโดดเด่นในทุกด้านที่เกี่ยวกับวิทยายุทธ์สุดๆ ในเด็กยูโร เคล็ดวิชาการผ่าตัดที่เชี่ยวชาญจนถึงขนาดคือ Tubularised incised plate (TIP) repair and Onlay island flap (OIF) repair for hypospadias, Non-ablative clitoral reduction and vaginoplasty for DSD, Cross-trigonal (Cohen) ureteral reimplantation for VUR, Ureterocele excision with common sheath reimplantation for ectopic ureterocele, Pippe Salle? s BNR, Complete penile disassembly with urethral plate lengthening for epispadias repair และ Total reconstruction (Montfort abdominoplasty) for prune-belly syndrome เป็นต้น นอกจากนั้น ท่านยังเป็นผู้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาปะกิดอย่างชนิดไม่เป็นสองรองใครในใต้หล้า ศิษย์พี่ใหญ่ที่รับช่วงต่อคือ อาจารย์บรรณสิทธิ์ ศิษย์พี่รองคือ อาจารย์กิตติพงษ์ และศิษย์ผู้น้องคือ อาจารย์ธวัชชัย  

    ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านในอีกหลายสำนัก ที่ให้การดูแลผู้ป่วยยูโรเด็ก อาทิ อาจารย์สุเมธ แห่งสำนัก รพ.นครสวรรค์ประชารักษ์ ณ ปากน้ำโพอาจารย์ชูศักดิ์ แห่งสำนัก รพ. สงขานครินทร์ ณ คอหงส์ และอาจารย์จักรพันธ์ แห่งสำนัก รพ.ขอนแก่น ถิ่นไดโนเสาร์ เป็นต้น ท่านเหล่านี้ต่างเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยยูโรเด็กในปริมณฑลและต่างจังหวัด ซึ่งได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชายูโรสู่ลูกศิษย์ในสำนักของท่านต่อไป 

    ท่านผู้อ่านทั้งหลายจึงมั่นใจได้ว่าศาสตร์แห่งยูโรเด็กของไทย จะยังคงได้รับการสืบทอดต่อไปอย่างไม่ขาดช่วง!!! และโปรดติดตามตอนต่อไปเร็วๆ นี้ ข้าน้อยขอคารวะ 

ที่มา: ผศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธ์ุ
หนังสือ 2 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
และ 3 ทศวรรษ ยูโรไทย
นำเสนอ: รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์

Stay Connected

Popular Knowledge